066

ពិភពលោកកម្ពស់ពិភពលោកកម្ពស់នៅក្នុង ១០៤ ភាសា។ តំណភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ហាងនិងអាជីវកម្ម។ ពណ៌នាខ្លី។ ប្រាំពាក្យសំខាន់។ មួយឆ្នាំ។ សកម្មភាពនៅក្នុង ១០៤ ភាសា។ ដោយផ្ទាល់តំណ។ តម្លៃនេះគឺ ៨០ ដុល្លារអាមេរិក។ ដែលអាចធ្វើប្តូរសម្រាប់ទំនិញ។ យើងមានពីសហភាពអឺរ៉ុប។ អ៊ីម៉ែលឬទំនាក់ទំនងទម្រង់។ ប្រើប្រាស់ភាសាកំណើត។ អាចធ្វើការជាបុគ្គលដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នក។


ពិភពលោកកម្ពស់

                          contact form       admin@linkhansa.com